PABASA - és una empresa constructora dins l'àmbit de l'obra pública , especialitzada en la pavimentació de ferms amb aglomerat asfàltics . Amb una política basada en la qualitat i servei al client , PABASA ha conservat des de la seva creació l'any 1.974 una estratègia de creixement sostingut i adaptació a les necessitats del mercat , realitzant obres de diversa tipologia , mida i complicació.

Actualment PABASA disposa de tres centrals de fabricació de mescles asfàltiques , dues d'elles fixes, situades als municipis de Cervelló ( Barcelona ) y Massanes ( Girona ), amb una capacitat de producció de 260 Tn/h cadascuna i una mòbil amb capacitat de producció de 200 Tn/h. Aquestes instal•lacions faculten PABASA per a la realització de qualsevol classe d'obra de pavimentació amb aglomerat asfàltic .

La nostra activitat es desenvolupa com a contractista principal per a promotors i entitats públiques , tant d'àmbit estatal , autonòmic i local així com en contractes per a empreses constructores.

L'àmbit d'actuació actual de Pabasa se circumscriu principalment al norest peninsular, però l'empresa compta amb els mitjans humans i tècnics necessaris per a escometre obres i contractes en tota la geografia de l'estat Espanyol. En els últims anys s'han realitzat importants obres i contractes a les províncies de Eivissa, Terol, Saragossa, Toledo i Madrid.

En PABASA s'impulsa el desenvolupament de la innovació amb l'ús de noves tecnologies i alternatives en el camp de la pavimentació amb ferms flexibles. Així s'han desenvolupat diverses línies de treball en les següents aspectes:

 • Fabricació i estesa de mescles ultrafines (Asphalt Ultra Thin Layers, AUTL)
 • Fabricació i estès d'aglomerats asfàltics en fred
 • Fabricació i estesa de mescles asfàltiques temperadas.
 • Fabricació i estesa de mescles asfàltiques semicalientes
 • Utilització de paviments reciclats en calent en mescles de nova execució.
 • Utilització en mescles asfàltiques d'àrids artificials provinents d'escòries siderúrgiques.
 • Fabricació i estesa de mescles amb reutilització de pneumàtics fora d'ús (PFU).
 • Fabricació i estesa de mescles aditivadas amb diversos tipus de fibres de reforç.
 • Execució d'asfalts acolorits.
 • Fabricació i estesa de microaglomerats d'alt valor estètic.
 • Aplicació de slurrys i resines acríliques i epoxídiques en parcs i instal·lacions esportives.
 • Diversos tractaments, regs i beurades superficials per a vies de tràfics moderats.
 • Estudis específics de mescles amb l'objecte d'optimitzar la inversió en seccions de paviment.

En PABASA apostem per la qualitat com a senyal d'identitat en la pavimentació de ferms.

Amb aquestes bases l'empresa pretén dur a terme la seva missió que no és una altra que "Contractar PABASA és sinònim de qualitat, efectivitat, estalvi, satisfacció i el millor servei al client".

El sistema integral de gestió de PABASA inclou els procediments organitzatius de tots els àmbits de la seva activitat i aquesta certificat en les més modernes normatives mediambientals, de qualitat i de seguretat i salut en el treball.

Política del sistema de gestió integral SIG.